Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

SZAMPON24.PL

 

Sklep Internetowy szampon24.pl działający pod adresem szampon24.pl , prowadzony jest przez Roberta Łaniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ROBERT ŁANIEWSKI  ŁANIEWSCYSHOP PROFESIONALNE KOSMETYKI, pod adresem: 20 – 612 Lublin, ul. Głęboka 21, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 7120056314 oraz numer REGON: 430544543 [dalej: sprzedający].

 

 

dane kontaktowe:

adres strony internetowej:  szampon24.pl

adres poczty elektronicznej (e – mail):  szampon24@op.pl

tel.:  +48 881 775 558

 

 

słowniczek:

 1. sklep internetowy szampon24.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) – sklep działający pod adresem http://  szampon24.pl  , sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet;

 2. magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

 3. dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 4. czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym;

 5. klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca konto Klienta w Sklepie Internetowym i dokonująca zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej http:/www.szampon24.pl

 6. konto klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 7. koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 8. strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

 9. podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

 

 

 

 

§ 1.

przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie http://szampon24.pl W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Sklep internetowy działający pod domeną www.szampon24.pl jest autoryzowanym sklepem marki Kerastase prowadzącym tylko i wyłącznie sprzedaż opierającą się na systemie dystrybucji selektywnej towarów luksusowych jakimi są produkty KERASTASE. 
  DOZWOLONA SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY WWW.SZAMPON24.PL TO 6 SZTUK TEGO SAMEGO PRODUKTU JEDNEJ TEJ SAMEJ OSOBIE W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA.(podobny adres e-mail, adres fakturowania lub dostawy).
 3. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dotyczących kupna zastrzeżonej liczby sztuk w jednym miesiącu kalendarzowym o której mowa w § 1.2
  Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej http://szampon24.pl  są nowe oraz są oryginalnymi produktami pozostającymi w ofercie L'ORÉAL POLSKA.
 4. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie całej Polski.
 5. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 6. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://szampon24.pl . Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 7. Warunkiem NIE koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest utworzenie indywidualnego Konta Klienta w procesie rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W procesie rejestracji Konta wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, w którym Klient podaje:
 8. adres e-mail, który stanowi Login;
 9. ustalone przez siebie hasło dla Konta;
 10. imię i nazwisko;
 11. adres do doręczeń;
 12. numer telefonu.
 13. Rejestracja Konta Klienta jest możliwa jedynie po akceptacji treści Regulaminu. Po skutecznym zarejestrowaniu Konta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i zakupu towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego. Hasło do Konta wprowadzone przez Klienta do formularza rejestracyjnego nie jest jawne dla Sklepu Internetowego, który nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie hasła do Konta przez osoby trzecie. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
 14. O drazu po złożeniu zamówienia,Klient może dokonać płatności za zamówienie.Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie.
 15. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży zamówionych produktów, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7.
 16. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:
 17. Rodzaju zamawianych produktów;
 18. Ilości zamawianych produktów;
 19. Sposobu dostawy oraz adresu dostawy,rodzaj dokmuent potwierdzający zakup , adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
 20. Sposobu płatności.
 21. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu.
 22. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
 23. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 11. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt - Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.
 24. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT na podstawie paragonu fiskalnego tylko i wyłącznie na życzenie Klienta. Klient żądanie owej faktury VAT zgłasza po przez zaznaczenie opcji "Dokument: faktura", w trakcie składania zamówienia  . Faktura VAT wystawiona przez Sklep stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 25. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy.
 26. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy .
 27. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za firme Kurierską GLS i Pocztę Polską za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru .

§ 2.

ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny produktów, na stronie http://laniewscyshop.pl
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:
 3. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. Nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 6. Ceny towarów w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://  szampon24.pl.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie [szampon24.pl], po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 9. Ewentualne promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

§ 3.

zmiana zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta.

 2. Klient może dokonać zmian w zamówieniu tylko i wyłacznie  kontaktując się z Sklepem korzystając z wskazanych powyżej danych kontaktowych.

 3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

 

§ 4.

formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
 2. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 3. przelew na rachunek bankowy;
 4. przelew za pośrednictwem systemu/serwisu   PAYU.
 5. Informacja o kosztach przesyłki jest widoczna dla Klienta w momencie wyboru formy/sposobu dostawy.
 6. Wybór formy płatności za pobraniem dostępny jest jedynie dla zamówień o wartości do 1000 zł .W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Klient uiszcza przedstawicielowi firmy kurierskiej cenę zamówionych towarów wraz z kosztami przesyłki. Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty oraz kosztach przesyłki Klient otrzymuje w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności przez PAYU, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. 
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który nie odbierze w terminie co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie.
 9. W przypadku nie uiszczenia opłaty za zamówienie przez Klienta (dot.płatności  Payu ,przelewu bankowego) w ciągu 7 dni od złożonego zamówienia Sklep Internetowy anuluje  nie opłacone zamówienie dnia siódmego włączając dzień w którym  zamówienie zostało złożone.

 

§ 5.

czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie [ 14 ] dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy, o którym mowa w §1 ust. 7. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 2. W przypadku wyboru opcji płatność przelewem lub płatność przez PAYU, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego należnej kwoty. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.

 3. Zamówienie na produkty, co do których Sklep Internetowy ustalił różny czas realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie produktów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, chyba że strony wspólnie ustalą warunki częściowej realizacji zamówienia.

 4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

 5. Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres email informację o wysłaniu zamówienia wraz z numerem listu przewozowego.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 7. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w danych kontaktowych. W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych produktów, Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni.

 8. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych produktów. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta w umówionym terminie, ponowna wysyłka zamówienia może nastąpić po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu Internetowego kwoty dodatkowych kosztów przesyłki, o czym Sklep poinformuje Klienta po bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki.

 9. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru.

 10. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy. Klient ma wówczas prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Koszt wymiany towaru na zamówiony przez Klienta ponosi wówczas Sklep Internetowy.

 11. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży (wedle wyboru Klienta) w postaci faktury VAT / paragonu. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, o ile nie uczynił tego podczas rejestracji konta Klienta.

 

§ 6.

zwrot towaru

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) - Klient, który dokonał zakupu towaru na odległość ma prawo do zwrotu kupionej rzeczy (odstąpienia od umowy kupna- sprzedaży) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty:

  - objęcia w posiadanie osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią, inną niż przewoźnik

  - w przypadku wysyłki zakupionego towaru partiami - od daty objęcia w posiadanie ostatniego otrzymanego produktu z zamówienia.

  W celu skorzystania z tego prawa prosimy Klientów o wysłanie na adres e-mail: szampon24@op.pl oświadczenie odstąpienia od umowy. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

  Klient, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinien w ciągu 14 dni kalendarzowych odesłać niechciane , produkty , którę NIE noszą śladów użytkowania wraz paragonem fiskalnym lub FV na adres: Robert Łaniewski Łaniewscy Salony Fryzjerskie ul.Staszica 10/1c 20-081 LUBLIN  Liczy się data nadania przesyłki, stąd zalecamy wysłanie rejestrowanej paczki pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

  Firma ROBERT ŁANIEWSKI ŁANIEWSCY SALONY FRYZJERSKIE zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Klientowi wszelkie koszty związane z zakupem zwracanego produktu: cenę towaru + koszty standardowej wysyłki. Sklep nie zwraca dodatkowych kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta na jego życzenie (np. dostawa w sobotę, w godzinach popołudniowych).

  Klient otrzyma potwierdzenie ze strony Sklepu o skutecznym zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy.

  Sklep dokona zwrotu płatności tym samym kanałem  jaki został użyty przy transakcji zapłaty za zamówienie. Zmiana sposobu zwrotu pieniędzy jest możliwa za zgodą Klienta, lecz nie może się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami.

  W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą (np. kredyt konsumencki). Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od umowy. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Adresat: ROBERT ŁANIEWSKI ŁANIEWSCY SALONY FRYZJERSKIE ul.Staszica 10/1c 20-081 Lublin

 2. “Ja/My(*)........................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.................................................................................

  Data zawarcia umowy............................Data odbioru towaru..............................................

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)..................................................................................................

  Adres konsumenta(-ów)...............................................................................................................

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)................

  Data..................... 

  *niepotrzebne skreślić

 

§ 7.

warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu produktów (np. faktura VAT).

 2. Wady fizyczne (uszkodzenia) otrzymanych produktów Klient powinien zgłosić do Sklepu Internetowego.

 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania.

 4. Sklep Internetowy dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

 

§ 8.

dane osobowe

 1. Przy dokonaniu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych.

 2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.Użytkownik dokonujący zakupu po przez akceptację regulaminu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety .
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 4. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania usunięcia.

§ 9.

RODO

 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu internetowego po przez  rejestracje /złożenie konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji /założenia konta (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii),przetwarzane są przez Administratora:

2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie Internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

5. w celach analitycznych,statystycznych i opiniotwórczych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

7.w  celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

8. w celach marketingowych Administratora (newslater, kupony rabatowe)

 

§ 10.

postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e - maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [ 01.07.2014 ].

 5. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Pobierz odstąpienie od umowy tutaj

REGULAMIN POGRAMU PROMOCYJEGO 

 

"PROMCJA"  "WYPŻEDAŻ”  "DARMOWA DOSTAWA" "PROMOCJA DUŻE POJEMNOŚCI"  "W ZESTAWIE TANIEJ"

 

 

Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą PROMOCJA , WYPRZEDAŻ ,DARMOWA DOSTAWA , PROMOCJA DUŻE POJEMNOŚCI , W ZESTAWIE TANIEJ dalej: sprzedaż promocyjna jest  Sklep Internetowy ŁANIEWSCYSHOP.pl działający pod adresem www.szampon.pl.

 

Właścicielem sklepu jest Robert Łaniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ŁANIEWSKI ROBERT ŁANIEWSCY SALONY FRYZJERSKIE, pod adresem: 20 – 612 Lublin, ul. Głęboka 21, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 7120056314 oraz numer REGON: 430544543 [dalej: sprzedający].

 

       1.Niniejsza Sprzedaż Promocyjna obowiązuje od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 26 stycznia 2015 roku.

Sprzedaż Promocyjna polega na sprzedaży towarów oferowanych  przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego w jednostkowej cenie niższej, niż standardowo  występująca w  ofercie Sklepu Internetowego.

2. PROMOCJA , WYPRZEDAŻ ,DARMOWA DOSTAWA , PROMOCJA DUŻE POJEMNOŚCI , W ZESTAWIE TANIEJ polega na sprzedaży wybranego przez Sprzedającego produktu w cenie jednostkowej  niższej niż standardowo występującej w ofercie zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

3.Występowanie i dostępność  produktów w cenie promocyjnej  zależne jest  od stanu magazynu Sklepu Internetowego. Cena promocyjna  przysługuje do momentu wyczerpania zapasów w magazynie Sklepu Internetowego. O zakończeniu Sprzedaży Promocyjnej z powodu braku dostępności towaru Sklep Internetowy poinformuje na stronie głównej sklepu.

      4.W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i  niedostępności produktu objętego Sprzedażą Promocyjną ,  Sklep Internetowy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta            o tym fakcie i anulowania zamówienia.

     5.DARMOWA DOSTAWA polega na tym że, każdy kto dokona zakupu produktów na minimalną kwote 400 zł (czterysta złotych) zwolniony jest z opłacenia kosztów dostawy ,pod warunkiem , że          w tym zamówieniu nie wykorzystuje Kodów Rabatowych .

     6.Promocje opisane w niniejszym Regulaminie nie łączą się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sklep Internetowy, chyba że co innego wynika z treści innych regulaminów.

     7.Sprzedaż Promocyjna PROMOCJA , WYPRZEDAŻ ,DARMOWA DOSTAWA , PROMOCJA DUŻE POJEMNOŚCI , W ZESTAWIE TANIEJ mogą być łączone.

     8.Klient  Składając zamówienie na produkt objęty Promocją akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

     9.W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PUNKTY”

 

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „PUNKTY” [dalej: PROGRAM LOJALNOŚCIOWY] jest  Sklep Internetowy ŁANIEWSCYSHOP.pl działający pod adresem www.szampon24.pl.

 2. Punkty naliczane są tylko do w pełni zrealizowanych zamówień

 3. Jeżeli kupujący zrezygnuje z zakupu (odstąpi od umowy kupna,nie odbierze przesyłki )punkty przyznane  za to zamówienie jak i inne rabaty  zostają cofnięte przez administratora strony.

 4. Punkty są naliczane wyłącznie za produkty NIE objęte programem promocyjnym Program promocyjny dot produktów oznaczonych napisami :PROMOCJA, WYPRZEDAŻ,W ZESTAWIE TANIEJ,PROMOCJE DUŻE POJEMNOŚCI.

 5. - Za każde wydane 10 zł Kupujący otrzymuje 1 Punkt. Przykładowo za zamówienie o wartości 100 zł generuje 10 Punktów.

 6. - Każde 10 Punktów Kupujący może wymienić na 1% rabatu w kolejnym zamówieniu.

 7. -  Za zamówienia realizowane z rabatem Punkty nie są naliczane.

 8. Gdzie możesz wymienić Punkty na kody rabatowe ?

 9. Po zalogowaniu się na stronie głównej w zakładce "Panel użytkownika” w kategorii „Twoje Punkty” :

 10. - Wymień Punkty na kod rabatowy w kategorii „Twoje Punkty”. Aby zamówić wybrany rabat , wystarczy kliknąć "zamów". Administrator sklepu zostanie powiadomiony o zamówieniu i przyzna nagrodę lub skontaktuje się z Tobą.

Kontakt

www.szampon24.pl

Kontakt telefoniczny:

Pon - Pt 10:30-14:30

tel : +48 881 775 558

W późniejszych godzinach prosimy o kontakt e-mail: szampon24@op.pl

 

Twoje konto

Wyprzedaże

Szampon24
© Szampon24 - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.

paczkomaty logo

fedex logo

łaniewscy facebook
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
Zamknij
paczkomaty
Wybieraj dalej!
Przejdź do koszyka