Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

SZAMPON24.PL

 

Sklep Internetowy szampon24.pl działający pod adresem szampon24.pl  prowadzony jest przez Roberta Łaniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ROBERT ŁANIEWSKI ŁANIEWSCY SALONY FRYZJERSKIE, adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica, nr 10, lok. 1C, 20-081, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 7120056314 oraz numer REGON: 430544543 [dalej: sprzedawca].

 

Dane kontaktowe:

adres strony internetowej:  https://www.szampon24.pl
adres poczty elektronicznej (e – mail):  szampon24@op.pl
tel.:  +48 881 775 558

 

 § 1
Definicje pojęć

 

 1. sklep internetowy szampon24.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) – sklep działający pod adresem https://www.szampon24.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet, prowadzony przez sprzedawcę;
 2. magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
 3. dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 4. czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym;
 5. klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.szampon24.pl. Z ofert dostępnych na https://www.szampon24.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.
 6. konto klienta - baza zawierająca dane klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień, liczbę punktów zabranych w programie lojalnościowym;
 7. koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 8. strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 9. podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

 

 § 2
Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zakupu produktów przez klientów za pośrednictwem sklepu internetowego szampon24.pl.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 66[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („KC”), której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. Informacje zawarte na stronie https://www.szampon24.pl mają zaś charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.
 3. Dla uniknięcia ewentualnego sporu, wygląd produktów prezentowany w sklepie internetowym szampon24.pl może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu produktu dostarczonego klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć produktów lub podobne okoliczności

 

§ 3
Przyjęcie i realizacja zamówienia

 

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie https://www.szampon24.pl/.  W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Sklep internetowy działający pod domeną https://www.szampon24.pl jest autoryzowanym sklepem marki Kerastase prowadzącym tylko i wyłącznie sprzedaż opierającą się na systemie dystrybucji selektywnej towarów luksusowych jakimi są produkty KERASTASE. 
 3. DOZWOLONA SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY WWW.SZAMPON24.PL TO 6 SZTUK TEGO SAMEGO PRODUKTU JEDNEJ TEJ SAMEJ OSOBIE W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA.(podobny adres e-mail, adres fakturowania lub dostawy).
 4. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dotyczących kupna zastrzeżonej liczby sztuk w jednym miesiącu kalendarzowym o której mowa w ust. 3.
 5. Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej https://www.szampon24.pl/ są nowe oraz są oryginalnymi produktami pozostającymi w ofercie L'ORÉAL POLSKA.
 6. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie całej Polski.
 7. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 8. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.szampon24.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 9. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest koniecznym utworzenie indywidualnego Konta Klienta w procesie rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W procesie rejestracji Konta wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, w którym Klient podaje:
  1. adres e-mail, który stanowi Login;
  2. ustalone przez siebie hasło dla Konta;
  3. imię i nazwisko;
  4. adres do doręczeń;
  5. numer telefonu;
  6. dane do faktury.
 10. Rejestracja Konta Klienta jest możliwa jedynie po akceptacji treści Regulaminu. Po skutecznym zarejestrowaniu Konta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i zakupu towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego. Hasło do Konta wprowadzone przez Klienta do formularza rejestracyjnego nie jest jawne dla Sklepu Internetowego, który nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie hasła do Konta przez osoby trzecie. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
 11. Od razu po złożeniu zamówienia, Klient może dokonać płatności za zamówienie. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie.
 12. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży zamówionych produktów, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 11.
 13. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:
  1. Rodzaju zamawianych produktów;
  2. Ilości zamawianych produktów;
  3. Sposobu dostawy oraz adresu dostawy, rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup , adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
  4. Sposobu płatności.
 14. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu.
 15. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
 16. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 15. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt - Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.
 17. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT na podstawie paragonu fiskalnego tylko i wyłącznie na życzenie Klienta. Klient żądanie owej faktury VAT zgłasza po przez zaznaczenie opcji "Dokument: faktura", w trakcie składania zamówienia . Faktura VAT wystawiona przez Sklep stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 18. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy.
 19. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy .
 20. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe itp. za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru.

 

§ 4
Ceny towarów

 

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny produktów, na stronie https://www.szampon24.pl/.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. Nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Ceny towarów w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://www.szampon24.pl/.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie [szampon24.pl], po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Ewentualne promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5
Zmiana zamówienia

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta.
 2. Klient może dokonać zmian w zamówieniu tylko i wyłącznie  kontaktując się z Sklepem korzystając z wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

 

§ 6
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. przelew na rachunek bankowy;
  3. przelew za pośrednictwem systemu/serwisu PAYU.
 2. Informacja o kosztach przesyłki jest widoczna dla Klienta w momencie wyboru formy/sposobu dostawy.
 3. Wybór formy płatności za pobraniem dostępny jest jedynie dla zamówień o wartości do 1000 zł .W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Klient uiszcza przedstawicielowi firmy kurierskiej cenę zamówionych towarów wraz z kosztami przesyłki. Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty oraz kosztach przesyłki Klient otrzymuje w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 11 Regulaminu.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności przez PAYU, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 11 Regulaminu. 
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który nie odbierze w terminie co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie.
 6. W przypadku nie uiszczenia opłaty za zamówienie przez Klienta (dot.płatności  Payu, przelewu bankowego) w ciągu 7 dni od złożonego zamówienia Sklep Internetowy anuluje  nie opłacone zamówienie dnia siódmego włączając dzień w którym  zamówienie zostało złożone.
 7. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

 

§ 7
Czas realizacji zamówień

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie [ 14 ] dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy, o którym mowa w §3 ust. 11. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. W przypadku wyboru opcji płatność przelewem lub płatność przez PAYU, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego należnej kwoty. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie na produkty, co do których Sklep Internetowy ustalił różny czas realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie produktów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, chyba że strony wspólnie ustalą warunki częściowej realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia, na adres wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 5. Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres email informację o wysłaniu zamówienia wraz z numerem listu przewozowego.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 7. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w danych kontaktowych. W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych produktów, Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni.
 8. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych produktów. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta w umówionym terminie, ponowna wysyłka zamówienia może nastąpić po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu Internetowego kwoty dodatkowych kosztów przesyłki, o czym Sklep poinformuje Klienta po bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki.
 9. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru.
 10. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy. Klient ma wówczas prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Koszt wymiany towaru na zamówiony przez Klienta ponosi wówczas Sklep Internetowy.
 11. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży (wedle wyboru Klienta) w postaci faktury VAT / paragonu. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, o ile nie uczynił tego podczas rejestracji konta Klienta.


 

 § 8
Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje Klient składa w terminie 14 (czternastu) dni, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktów:
  1. w przypadku wad dostarczonych produktów - emailem:  szampon24@op.pl  lub listownie na adres: Szampon24 Profesjonalne Kosmetyki ul. Głęboka 21 20- 612 Lublin
  2. w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - emailem: szampon24@op.pl
  3. w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT – emailem ; szampon24@op.pl
 2. Klient powinien zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym przyczynę złożenia reklamacji, żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego produktu, a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za produkt.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 1. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji Klient zwróci wadliwy Towar na adres Sprzedawcy a Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

 

§ 9
Przepisy dotyczące Konsumentów

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:
  1. umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. umowy, która obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu (wzór wskazany jest poniżej), wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: szampon24@op.pl. Klient ponosi koszt odesłania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinien w ciągu 14 dni kalendarzowych odesłać niechciane produkty, które NIE noszą śladów użytkowania wraz kopią faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc. na adres: Robert Łaniewski Łaniewscy Salony Fryzjerskie ul.Staszica 10/1c 20-081 LUBLIN  Liczy się data nadania przesyłki, stąd zalecamy wysłanie rejestrowanej paczki pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru.
 10. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 11. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 12. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt, na adres podany przez Konsumenta.
 13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” (ścieżka: ”Instytucje Konsumenckie”/”Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” – aktualna na datę wejścia w życie Regulaminu). Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat: ROBERT ŁANIEWSKI ŁANIEWSCY SALONY FRYZJERSKIE ul.Staszica 10/1c 20-081 Lublin

  “Ja/My(*)........................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
  od umowy sprzedaży następujących rzeczy.................................................................................

  Data zawarcia umowy............................Data odbioru towaru..............................................

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)..................................................................................................

  Adres konsumenta(-ów)...............................................................................................................

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)................

  Data..................... 

  *niepotrzebne skreślić

 

§ 10
Dane osobowe

 

 1. Przy dokonaniu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz przy składaniu zamówień Klient podaje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Niepodanie tych danych, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych.
 2. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik dokonujący zakupu po przez akceptację regulaminu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

 

§ 11
RODO

 

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu internetowego po przez  rejestracje /złożenie konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji /założenia konta (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora którym jest ROBERT ŁANIEWSKI ŁANIEWSCY SALONY FRYZJERSKIE.
 2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM wskazane zostały w dokumencie Polityka prywatności.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e - maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach sklepu internetowego.
 7. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, Sprzedawca informuje Klienta, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Sprzedawcy przez podmioty trzecie, takie jak CENEO Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Klienta.

 

§ 13
Wejście w życie Regulaminu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26. Czerwca 2014 roku r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 20. Stycznia 2025 podlegają Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej


 


 

 

REGULAMIN POGRAMU PROMOCYJEGO 
"PROMOCJA"  "WYPRZEDAŻ” "DARMOWA DOSTAWA" "  "W ZESTAWIE TANIEJ"

 

Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą PROMOCJA, WYPRZEDAŻ, DARMOWA DOSTAWA, W ZESTAWIE TANIEJ dalej: sprzedaż promocyjna jest Sklep Internetowy ŁANIEWSCYSHOP.PL działający pod adresem https://www.szampon24.pl.

Właścicielem sklepu jest Robert Łaniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ROBERT ŁANIEWSKI ŁANIEWSCY SALONY FRYZJERSKIE, adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica, nr 10, lok. 1C, 20-081, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 7120056314 oraz numer REGON: 430544543 [dalej: sprzedający].

 

 1. Niniejsza Sprzedaż Promocyjna obowiązuje od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 26 stycznia 2025 roku.
  Sprzedaż Promocyjna polega na sprzedaży towarów oferowanych  przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego w jednostkowej cenie niższej, niż standardowo  występująca w  ofercie Sklepu Internetowego.
 2. PROMOCJA , WYPRZEDAŻ ,DARMOWA DOSTAWA , PROMOCJA DUŻE POJEMNOŚCI , W ZESTAWIE TANIEJ polega na sprzedaży wybranego przez Sprzedającego produktu w cenie jednostkowej  niższej niż standardowo występującej w ofercie zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Występowanie i dostępność  produktów w cenie promocyjnej  zależne jest  od stanu magazynu Sklepu Internetowego. Cena promocyjna  przysługuje do momentu wyczerpania zapasów w magazynie Sklepu Internetowego. O zakończeniu Sprzedaży Promocyjnej z powodu braku dostępności towaru Sklep Internetowy poinformuje na stronie głównej sklepu.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i  niedostępności produktu objętego Sprzedażą Promocyjną ,  Sklep Internetowy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie i anulowania zamówienia.
 5. DARMOWA DOSTAWA polega na tym że, każdy kto dokona zakupu produktów na minimalną kwotę 400 zł (czterysta złotych) zwolniony jest z opłacenia kosztów dostawy ,pod warunkiem, że w tym zamówieniu nie wykorzystuje Kodów Rabatowych .
 6. Promocje opisane w niniejszym Regulaminie nie łączą się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sklep Internetowy, chyba że co innego wynika z treści innych regulaminów.
 7. Sprzedaż Promocyjna PROMOCJA, WYPRZEDAŻ, DARMOWA DOSTAWA, PROMOCJA DUŻE POJEMNOŚCI, W ZESTAWIE TANIEJ mogą być łączone.
 8. Klient Składając zamówienie na produkt objęty Promocją akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

 


 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PUNKTY”

 

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „PUNKTY” [dalej: PROGRAM LOJALNOŚCIOWY] jest Sklep Internetowy ŁANIEWSCYSHOP.PL działający pod adresem https://www.szampon24.pl.
 2. Punkty naliczane są tylko do w pełni zrealizowanych zamówień
 3. Jeżeli kupujący zrezygnuje z zakupu (odstąpi od umowy kupna,nie odbierze przesyłki )punkty przyznane  za to zamówienie jak i inne rabaty  zostają cofnięte przez administratora strony.
 4. Punkty są naliczane wyłącznie za produkty NIE objęte programem promocyjnym Program promocyjny do produktów oznaczonych napisami :PROMOCJA, WYPRZEDAŻ,W ZESTAWIE TANIEJ,
 5. Za każde wydane 10 zł Kupujący otrzymuje 1 Punkt. Przykładowo za zamówienie o wartości 100 zł generuje 10 Punktów.
 6. Każde 10 Punktów Kupujący może wymienić na 1% rabatu w kolejnym zamówieniu.
 7. Za zamówienia realizowane z rabatem Punkty nie są naliczane.
 8. Gdzie możesz wymienić Punkty na kody rabatowe? Po zalogowaniu się na stronie głównej w zakładce "Panel użytkownika” w kategorii „Twoje Punkty”:
  Wymień Punkty na kod rabatowy w kategorii „Twoje Punkty”. Aby zamówić wybrany rabat, wystarczy kliknąć "zamów". Administrator sklepu zostanie powiadomiony o zamówieniu i przyzna nagrodę lub skontaktuje się z Tobą.


 

Kontakt

www.szampon24.pl

Kontakt telefoniczny:

Pon - Pt 10:30-14:30

tel : +48 881 775 558

W późniejszych godzinach prosimy o kontakt e-mail: szampon24@op.pl

 

© Szampon24 - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
Zamknij
Wybieraj dalej!
Przejdź do koszyka